0

ಶ್ರೀ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಗುರುಗಳು ಮಠಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಭ

ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಗುರುದೇವರ ಶಿಷ್ಯರಾದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಶ್ರೀ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಗುರುಗಳು ಕೊಲ್ಲೂರು ಶ್ರೀ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರು.